POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ciasteczka są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, pochodzące ze stron z których korzysta. Używane są one głównie w celu usprawnienia działania strony, jak również w celu dostarczenia informacji właścicielom strony.
Zgodnie z  art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800), niniejszym informujemy, iż BFF MEDFinance S.A. (Kontroler Danych), zlokalizowany w  90-330, Łódź, Al. Piłsudskiego 76, używa plików cookies.
Poniższa tabela przedstawia ciasteczka używane przez BFF MEDFinance S.A.:

Typ Pliku Nazwa Cel Procesowanie
Banca Farmafactoring Banca_Farmafactoring_Cookies_Accepted Pliki te używane są przez system w celu rejestrowania zgody użytkownika na użytkowanie strony BFF MEDFinance S.A. W celu odwołania zgody, po zaakceptowaniu ciasteczek, należy wykasować te pliki z przeglądarki.
Google Analytics _utmb,_utmc,
_utmt,_utmz
Ciasteczka te używane są w celu zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze strony przez użytkownika (na przykład data i czas odwiedzenia strony, potencjalne poprzednie wizyty na stronie wykonane przez tego samego użytkownika, strona wyjściowa, z której nastąpiło przekierowanie. Wspomniane informacje używane są przez Banca Farmafactoring w celu usprawnienia funkcjonowania strony. Szczegółowe informacje dostępne są w polityce prywatności Google.

 

Poza ciasteczkami wymieniony w powyższej tabeli należy wziąć pod uwagę obecność tak zwanych plików sesyjnych (ciasteczka sesji), które tymczasowo przechowywane są na komputerze użytkownika i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Ich używanie ograniczone jest wyłącznie do transmisji danych indentifikacyjnych sesji (reprezentowanej przez przypadkowe cyfry generowane przez serwer), które konieczne są w celu umożliwienia wykonania konkretnej usługi oraz w celu bezpiecznej i wydajnej nawigacji na stronie.

Tak zwane pliki sesyjne używane na tej stronie nie odwołują się do innych technologii informatycznych, potencjalnie szkodliwych dla poufności danych Użytkownika. Nie pozwalają one na przejęcie jego danych personalnych.

Pliki cookies będą przechowywane w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb odwiedzających, tworząc statystyki odwiedzin i przechowując dane (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie strony głównej; zmiany tych ustawień mogą być dokonane w dowolnym momencie.
W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies na swym komputerze, zarówno na stronie BFF MEDFinance S.A. czy też na innych stronach, może on dokonać podwyższenia poziomu ochrony dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki:

BFF MEDFinance S.A. przypomina, że w oparciu o art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) oraz o Artykuł 17 rozporządzenia Unii Europejskiej 2016/679, Użytkownik ma prawo poprosić osoby posługujące się wspomnianymi rozwiązaniami o wykasowanie informacji zebranych o nich przy pomocy plików cookies.


PLIKI COOKIES Używane przez osoby trzecie
Strona ta zawiera linki do innych stron. Ich obecność może oznaczać zbieranie danych przez strony i dla stron zarządzanych przez osoby trzecie. Zarządzanie informacjami zebranymi przez “osoby trzecie” również podlega odpowiedniej regulacji jak opisano w regulaminie, który można znaleźć na danej stronie.

LOKALIZACJA PROCESOWANIA DANYCH
Operacje procesowania powiązane z usługami internetowymi tej strony mają miejsce we wcześniej wspomnianej lokalizacji w BFF MEDFinance S.A. i wykonywane są przez pracowników technicznych wspomnianego biura odpowiedzialnych za ich procesowanie, lub przez inne osoby, uprawnione do okazjonalnych czynności konserwacyjnych, jeśli takie istnieją.


OPCJONALNE DOSTARCZANIE DANYCH
Z wyjątkiem danych na temat nawigacji, Użytkownik ma wolność wyboru co do podawania danych osobowych. Jednakże brak zgody na ich dostarczanie może skutkować brakiem możliwości korzystania z danych usług.

SPOSOBY PROCESOWANIA
Dane osobowe procesowane są elektronicznie w ściśle określonym okresie czasu, jaki potrzebny jest na osiągnięcie celu, w jakim zostały zebrane.
Konkretne środki ostrożności zostały powzięte w celu zapobieżenia utracie danych, ich wyłudzeniu, nieprawidłowemu użyciu, oraz dostępowi przez osoby niepowałane. Na mocy Artykułu 32 Rozporządzenia (EU) 2016/679, BFF MEDFinance S.A. wprowadzono wszelkie konieczne środki ostrożności mające zagwarantować ochronę Danych Osobowych podlegających procesowaniu, ograniczając ryzyko związane z naruszeniem ich poufności, dostępności oraz integralności.

KOMUNIKOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zebrane dane mogą zostać przetransferowane lub zakomunikowane spółkom zależnym Banca Farmafactoring Group w celach ściśle związanych i niezbędnych dla świadczenia usług, takich jak zarządzanie systemami IT, lub w celu procesowania operacji wykonanych przez inne oddziały grupy w tych samych celach.

Dane Osobowe dostarczone przez Użytkownika zamawiającego wysyłkę materiałów informacyjnych (broszury i inne materiały informacyjne) będą użyte wyłącznie w celu zorganizowania dostawy i ujawnione osobom trzecim (firmy pocztowe, kurierskie itp.) jedynie w przypadku, jeśli jest to konieczne do jego osiągnięcia.

Poza wyżej wymienionymi okolicznościami, dane nie zostaną udostępnione nikomu, za wyjątkiem sytuacji podyktowanych wymogami kontraktu lub za zgodą zainteresowanego. W tych przypadkach dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim, wyłącznie pod warunkiem, że:
• Wyrażono wyraźną zgodę na udostępnienie danych osobom trzecim;
• Istnieje potrzeba udostępnienia danych osobom trzecim w celu wykonaniu zamówionej usługi;
• Na życzenie publicznych organów bezpieczeństwa.
W żadnych innych przypadkach dane nie będą rozpowszechniane.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Osoby, których dane dotyczą mogą w dowolnym momencie skorzystać z przysługującego im prawa na mocy obowiązującego ustawodawstwa art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) oraz na mocy Artykułu 15 do 22 Rozporządzenia (EU) 2016/679) ,w tym prawo dostępu, zmiany, wykasowania, ograniczenia możliwości procesowania, otrzymywania powiadomień o zmianie lub wykasowaniu, prawa sprzeciwu, prawa do przenoszenia danych, prawa do odmówienia automatycznego procesowania, włączając w to profiling.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
BFF MEDFinance S.A. dokonuje okresowej weryfikacji zawartości tego dokumentu pod względem zgodności z obowiązującym ustawodawstwem, rozporządzeniami organizacyjnymi i postępem technologicznym.

 

ZAPYTANIA, SKARGI I SUGESTIE
BFF MEDFinance S.A. wyznaczyło w ramach Grupy Inspektora Ochrony Danych (DPO), z którym można się kontaktować pod poniższym adresem:dpo@bffgroup.com. Każdy zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji, udzieleniem sugestii lub złożeniem skarg i zastrzeżeń dotyczących polityki prywatności lub sposobu w jaki BFF MEDFinance S.A. dokonuje procesowania danych osobowych, może kontaktować się z inspektorem pod wskazanym powyżej adresem.

Powrót do strony głównej